Regulamin
                                                                                                     REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1. Sklep internetowy POŚCIEL LNIANA, dostępny pod adresem internetowym  posciellniana.pl , prowadzony jest przez Annę Misztal prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Pościel lniana. Anna Misztal, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 6551257459, REGON 365067010.
2. Niniejszy Regulamin skierowany jest do Konsumentów i określa zasady i tryb zawierania z Konsumentem Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu.

II. DEFINICJE

1. Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której podmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarcząI lub zawodową.
2. Sprzedawca - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Pościel lniana. Anna Misztal, wpisaną co Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 6551257459, REGON 365067010.
3. Klient (Użytkownik) - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
4. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym posciellniana.pl.
5. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
6. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.
7. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
8. Konto - konto Klienta w sklepie, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego zamówieniach w Sklepie.
9. Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
10. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
11. Koszyk - element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
12. Produkt - dostępna w sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
13. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też - stosownie do cech produktu - umowę o świadczenie usług.
14. Materiały - informacje zawarte na stronach internetowych Sklepu, m in. nazwy i opisy oraz zdjęcia i ilustracje graficzne towarów, oznaczenia producenta towarów.

III. KONTAKT ZE SKLEPEM

1. Adres Sprzedawcy: Pościel lniana. Anna Misztal, Pińczowska 3D, 26-020 Piotrkowice
2. Adres e-mail Sprzedawcy: shop@posciellniana.pl
3. Numer telefonu Sprzedawcy: + 48 663 435 525
4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: Bank Pekao 05 1240 4416 1111 0010 6921 1051
5. Klient może porozumiewać się zw sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym rozdziale.
6. klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 17.00.

IV. WYMAGANIA TECHNICZNE

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu sklepu oraz składania zamówień na produkty, niezbędne są:
1. Urządzenie końcowe z dostępem do sieci internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera.
2. Aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

V. INFORMACJE OGÓLNE

1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia,
w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przerw w dostępie do Sklepu spowodowanych pracami konserwacyjnymi lub serwisem technicznym oraz zobowiązuje się do wykonywania powyższych czynności w godzinach, w których Sklep ma najmniej odwiedzin.
3. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami zawartymi w rozdziale VI Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację zamówienia bez zakładania Konta.
4. Klient zobowiązany jest do podania prawdziwych, aktualnych danych wymaganych podczas rejestracji w Sklepie lub niezbędnych przy zamawianiu koszyka.
5. Klient zobowiązany jest do nieujawniania osobom trzecim swojego loginu i hasła dostępu wykorzystywanego do logowania w Sklepie.
6. Zabronione jest wykorzystywanie przez Użytkownika logo Sklepu, nazwy Sprzedawcy, Materiałów oraz elementów graficznych, układu i kompozycji Sklepu.
7. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto.
8. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy, o której klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

VI. ZAKŁADANIE KONTA W SKLEPIE

1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. niezbędne jest podanie następujących danych: imię i nazwisko, telefon, e-mail, hasło, adres.
2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
3. Logowanie się na konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia a tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adres podany w rozdziale III.

VII. ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIENIA

W celu złożenia Zamówienia należy:
1. Zalogować się do sklepu (opcjonalnie).
2. Wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk "Dodaj do koszyka".
3. Wybrać rozmiar Produktu i ponownie kliknąć przycisk "Dodaj do koszyka".
4. Zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji.
5. Jeżeli wybrano możliwość złożenia zamówienia bez rejestracji - wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj dostarczenia przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia.
6. Kliknąć przycisk "Zamawiam z obowiązkiem zapłaty"' oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail.
7. Wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem rozdział 8 pkt 3.
8. Szczegółowe informacje na temat sposobu zamawiania Produktów szytych na specjalne zamówienie Klienta znajdują się na stronach sklepu (zakładka "Jak kupować")

VIII. OFEROWANE METODY DOSTAWY ORAZ PŁATNOŚCI

1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy (odbioru) zamówionego Produktu:
Przesyłka kurierska
2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
    a) Płatności kartami kredytowymi (Dostępni operatorzy kart płatniczych zostali wyszczególnieni na banerze graficznym, stanowiącym Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu)
     W przypadku konieczności dokonania zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
    b) Płatności online (Dostępne banki zostały wyszczególnione na banerze graficznym, stanowiącym Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu)
Odnośnie podpunktów: a) i b) - Podmiotem świadczącym obsługę płatności online drogą elektroniczną jest Blue Media S.A.
    c) Płatność przelewem na konto Sprzedawcy
3. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się na stronach sklepu (zakładki: "Czas i koszty dostawy" oraz "Formy płatności")

IX. WYKONANIE UMOWY SPRZEDAŻY

1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez klienta zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z rozdziałem 7 Regulaminu.
2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
3. W wypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy sprzedaży - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
4. Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.
5. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem początek biegu terminu dostawy Produktu do klienta liczy się od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
6. Dostawa produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.
7. Dostawa produktu do Klienta jest odpłatna, chyba, że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. koszty dostawy Produktu są wskazywane klientowi na stronach Sklepu internetowego w zakładce "Koszty dostawy" oraz w tracie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się z Umową Sprzedaży.

X. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od umowy sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
2. bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
3. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. do zachowania terminu odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
4. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty lub drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy - dane kontaktowe sprzedawcy zostały określone w rozdziale 3. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.
5. W przypadku przesłania oświadczenia przez konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

6. Skutki odstąpienia od umowy:
a. W przypadku odstąpienia Konsumenta od Umowy zawartej na odległość, Umowę uważa się za niezawartą.
b. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia otrzymania Produktu z powrotem, dokonane przez niego przy zawarciu Umowy sprzedaży płatności.
c. Zwrotu płatności sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez konsumenta użyte w pierwotnej transakcji.
d. Konsument powinien odesłać produkt na adres sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
e. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeżeli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.
f. Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

7. W przypadku, gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu produktu, będzie się znajdować w opisie Produktu w Sklepie.
8. Prawo od odstąpienia od Umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:
a. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
b. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez sprzedawce utraci prawo odstąpienia od umowy.

XI. REKLAMACJA

1. Umową Sprzedaży objęte są nowe produkty.
2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć klientowi rzecz wolną od wad.
3. w przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.
4. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podany w niniejszym Regulaminie adres Sprzedawcy.
5. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym date) jej wystąpienia, dane Klienta składającego Reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru (wzór reklamacji stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu).
6. W niektórych przypadkach Klient może zostać poproszony przez Sprzedawcę o wykonanie  i przesłanie na adres e-mail Sprzedawcy(podany w niniejszym regulaminie), zdjęcia zgłaszanej wady, co pomoże Sprzedawcy w ustosunkowaniu się do żądania reklamacyjnego. Klient jest zobowiązany dostarczyć zdjęcie w terminie umożliwiającym Sprzedawcy dochowanie 14-to dniowego terminu ustosunkowania się do żądania Klienta w związku z wadą towaru.
6. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie klienta uznał za uzasadnione.
7. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w rozdziale 3 niniejszego Regulaminu.
8. W przypadku, gdy na produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie produktu w Sklepie.

XII. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, wojewódzkich Inspektoratów inspekcji handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php
2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
a. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygniecie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
b. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o inspekcji handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
c. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu miedzy nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. federacja konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich.

XIII. DANE OSOBOWE W SKLEPIE INTERNETOWYM

1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem sklepu internetowego jest Sprzedawca.
2. Dane osobowe Klientów są zbierane przez administratora za pośrednictwem sklepu internetowego  w celu realizacji Umowy sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym.
3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
a) W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką kurierską, Administrator udostępnia dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
b) W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
2. sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: kodeksu cywilnego; ustawy oświadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. w tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU

1. Załącznik nr 1. Formularz Odstąpienie od umowy zawartej na odległość
2. Załącznik nr 2. Formularz Wzór reklamacji
3. Załącznik nr 3. Wykaz dostępnych banków oraz operatorów kart płatniczych
 

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl